EMERGENCIAS

Serenazgo

TELEFONO:

066-314002

Teléfonos:
962289674
Teléfonos:
105
964779407
Bomberos
Teléfonos:
116
066 315827
Teléfonos:
066302375
966451715